Stowarzyszenie Temida


Idź do treści

PRAWO

S T A T U T
STOWRZYSZENIA „TEMIDA” W INOWROCŁAWIU


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Temida”.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Inowrocław a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


§3

1.Celem Stowarzyszenia jest:
1) integracja środowiska prawniczego,
2) propagowanie poszanowania prawa,
3) upowszechnianie wiedzy o prawie,
4) rozwój kulturalny i fizyczny jego członków i rodzin.
2.Swoje cele Stowarzyszenie realizuje przez:
1) organizowanie spotkań, odczytów, poradnictwa, wykładów, kursów szkoleniowych,
2) organizowanie imprez towarzyskich, turystycznych i rekreacyjnych dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.


§4

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, dający rękojmię należytego wykonywania zadań statutowych, cieszący się nieposzlakowaną opinią w środowisku prawniczym.


§5

1.Kandydat na członka Stowarzyszenia obowiązany jest złożyć pisemną deklarację wraz z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.
2.W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje jego Zarząd na podstawie uchwały podjętej w wyniku głosowania, większością co najmniej 2/3 składu.
3.W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odmowie. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.


§6

Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
1) śmierci członka,
2) pisemnego wystąpienia członka, skierowanego do Zarządu,
3) wykluczenia z rejestru członków spowodowanego utratą przymiotowości określony w § 4 statutu,
4) wykluczenia z rejestru członków spowodowanego niewywiązywaniem się z obowiązków statutowych.


§7

1.O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia / §6 pkt 3 i 4 statutu/ decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej w wyniku głosowania większością co najmniej 2/3 składu. Podjęcie takiej uchwały musi być zawnioskowane przez co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
2.Przed podjęciem uchwały Zarząd powinien wysłuchać zainteresowanego.
3. Od uchwały o wykluczeniu członek może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu.
Do czasu zwołania Walnego Zebrania zostaje zawieszony w swych prawach.


§8

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
2) współtworzyć program działalności Stowarzyszenia,
3) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
4) używać odznak Stowarzyszenia.

§9

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowienia statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnie płacić składki członkowskie,
3)brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
4) brać czynny udział we władzach Stowarzyszenia, do których został wybrany.

§10

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Zarząd.
2.Kadencja władz trwa 3 lata.
3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Odwołanie członka władz następuje także w głosowaniu tajnym.
4.Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do władz Stowarzyszenia i przy podejmowaniu innych uchwał przez władze Stowarzyszenia uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
6. W skład władz Stowarzyszenia może wchodzić tylko jeden członek.
7. W przypadku wystąpienia w czasie kadencji członka władz, ustania członkowska, należy dokonać wyborów uzupełniających. W tym celu w przewidzianym statucie trybie zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.


§11

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Członek może brać udział w walnym Zebraniu tylko osobiście.
3. Każdy członek ma jeden głos.

§12

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie sprawozdań Komisji rewizyjnej i Zarządu,
3. podejmowanie uchwał w sprawie majątku Stowarzyszenia,
4. udzielanie absolutorium członkom zarządu,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku Stowarzyszeń lub wystąpienia z niego,
7.wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
9. uchwalanie regulaminu praw Walnego zebrania, Komisji Rewizyjnej ,
10. uchwalanie zmian statutu,
11.uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
12. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.


§13

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z ważnych powodów przez zarząd w każdym czasie.
3. Zarzad obowiązany jest także zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej
2) co najmniej 15 członków.
4. Żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie w wypadkach określonych w ust.3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło odbyć się w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania.
6. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zebrania mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 7 dni przed terminem walnego Zebrania.


§14

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.


§15

1. Obrady Walnego Zebrania otwiera przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Walne Zebranie wybiera swego przewodniczącego i sekretarza.
3. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.
4. Protokoły przechowuje Zarząd Stowarzyszenia przez co najmniej 10 lat.

§16

1. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i sposób określony w §14.
2.Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkami wskazanymi w statucie.


§17

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.


§18

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.


§19

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola wykonywania zadań programowych gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2) wnioskowanie o udzielenie absolutorium lub odmowę udzielania absolutorium Zarządowi,
3) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i oceny bilansu,
5) uchwalanie regulaminu Zarządu,
6) zwoływanie Walnego Zebrania w warunkach określonych w §13 ust. 3 pkt 1 statutu.
2. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu, członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Stowarzyszenia.


§20

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Walnego Zebrania w
celu ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno być zwołane na wniosek co najmniej 2 członków komisji lub na wniosek Zarządu w terminie od dnia zgłoszenia wniosku.

§21

1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępcy ora skarbnika, wybranych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Ponadto Walne Zebranie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

§22

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w statucie innym władzom stowarzyszenia a w szczególności:
1) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Stowarzyszenia,
2) sporządzenie projektów programów działania Stowarzyszenia
3) wykonywanie czynności organizacyjnych i finansowych związanych z działalnością Stowarzyszenia,
4) zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia,
5) sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie,
6) zwoływanie Walnego Zebrania,
7) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
8) udzielanie pełnomocnictw,
9) współdziałanie z organami administracji państwowej,
10) kontrola przestrzegania przez członków postanowień statutowych.


§23

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.


§24

1. Oświadczenie woli za Stowarzyszenie składają co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona /pełnomocnik/
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Stowarzyszenia osoby upoważnione do ich składania umieszczają swoje podpisy.


§25

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
3) dochody z własnej działalności gospodarczej.

§26

Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.


§27

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Uchwała ta określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki przeznacza się pozostawiony przez Stowarzyszenie majątek.
3. Dla przeprowadzenia likwidacji Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.


§28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7.04.1989r.- Prawo o Stowarzyszeniach.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego